Photo Print

  • (*) Những thay đổi hoặc thêm các yếu tố graphic có thể làm thay đổi về giá trên từng ảnh.

    (**) Giá thay đổi tính trên từng ảnh mà bạn thiết kế, vd: Bạn đặt in 4 tấm, nhưng chỉ thêm background và typography trên 1 ảnh thì chỉ có ảnh đó sẻ cộng thêm phí, các ảnh còn lại vẫn giữ nguyên giá.

  • Ảnh Polaroid
    Ảnh Polaroid

    Chọn số lượng ảnh:

    (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
    Đặt Hàng
  • Polaroid Instax
    Polaroid Instax

    Chọn số lượng ảnh:

    (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
    Đặt Hàng
  • Polaroid Wide
    Polaroid Wide

    Chọn số lượng ảnh:

    (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
    Đặt Hàng
  • Ảnh Chữ Nhật
    Ảnh Chữ Nhật

    Chọn số lượng ảnh:

    (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
    Đặt Hàng
  • Ảnh Vuông 6
    Ảnh Vuông 6

    Chọn số lượng ảnh:

    (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
    Đặt Hàng
  • Ảnh Vuông 9
    Ảnh Vuông 9

    Chọn số lượng ảnh:

    (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
    Đặt Hàng
  • Photostrip 3
    Photostrip 3

    Chọn số lượng ảnh:

    (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
    Đặt Hàng
  • Photostrip 4
    Photostrip 4

    Chọn số lượng ảnh:

    (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
    Đặt Hàng
  • Photostrip Wide
    Photostrip Wide

    Chọn số lượng ảnh:

    (Chưa bao gồm phí vận chuyển)
    Đặt Hàng